Bez Pługa / X Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Ergonomii i Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie
Konkurs ma na celu popularyzowanie wśród młodzieży szkolnej znajomości dobrej praktyki rolniczej ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń i zasad bezpiecznej pracy w gospodarstwach rolnych; kształtowanie umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy z zakresu dobrej praktyki rolniczej, ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie; szerzenie idei bezpiecznej pracy wśród przyszłych młodych rolników; promowanie najlepszych uczniów oraz szkół w środowisku oświatowym i w społeczeństwie oraz rozwijanie zainteresowań uczniów i promowanie szkół podejmujących działania w zakresie propagowania wiedzy o dobrej praktyce rolniczej, a w szczególności o BHP w rolnictwie.

Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem konkursu.

MATERIAŁY DO POBRANIA

Informator konkursu [Pobierz PDF]
Regulamin konkursu [Pobierz PDF]
Wymagania merytoryczne [Pobierz PDF]
Program konkursu [Pobierz PDF]
 

ZGŁOSZENIA

Warunkiem udziału w Konkursie jest poprawne wypełnienie wszystkich danych w formularzu zgłoszeniowym (Formularz 1) oraz wyrażenie zgody na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych. 

FORMULARZ I

Obejmuje zgłoszenie szkoły do konkursu. Zgłoszenia dokonuje Dyrektor Szkoły lub osoba przez niego wyznaczona.
[Przejdź do wypełnienia formularza zgoszeniowego]

Należy go wypełnić najpóźniej do dnia 28 lutego 2018. Po kliknięciu WYŚLIJ na podany w formularzu adres e-mail osoby kontaktowej zostanie wysłany formularz potwierdzający przyjęcia zgłoszenia.
Na podstawie zgłoszeń przeprowadzane zostaną eliminacje szkolne.

FORMULARZE II, III, IV

Formularze te będą dostępne po przeprowadzeniu eliminacji szkolnych i zakwalifikowaniu uczestników do finału Konkursu (po 23 marca 2018 r.). O zakwalifikowaniu konkretnego ucznia do Konkursu decyduje najwyższa liczba punktów z testu kwalifikacyjnego (patrz: regulamin).
Aby zgłosić ucznia do centralnego etapu Konkursu, należy wypełnić formularze 2, 3 i 4 na stronie konkursowej.

Formularz II to protokół etapu szkolnego.
Formularz III to zgłoszenie ucznia, który uzyskał najwyższą liczbę punktów w etapie szkolnym.
Formularz IV to formularz zgłoszenia ucznia rezerwowego (tego, który zajął II miejsce w eliminacjach szkolnych), który weźmie udział w etapie centralnym w sytuacji, gdy uczeń, który uzyskał najwyższą liczbę punktów w szkole, nie będzie mógł w nim uczestniczyć.
Wypełnione formularze 2 i 3 oraz 4 należy przesłać do Centralnej Komisji Konkursowej na adres e-mail:
konkurs@bezpluga.pl najpóźniej do dnia 30 marca 2018 r.

Uwaga!! Bardzo prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na poprawność i kompletność danych osobowych przysyłanych do Centralnej Komisji Konkursowej, gdyż na jej podstawie sporządzane są druki dyplomów i zaświadczeń, które wystawiamy Państwu w celu przedłożenia w szkole, uczelni itp.

[Przejdź do wypełnienia formularza II]
[
Przejdź do wypełnienia formularza III]
[
Przejdź do wypełnienia formularza IV]
 

Formularze zawierające wyniki eliminacji szkolnych oraz dane ucznia zwycięzcy i dane ucznia rezerwowego (formularz 2, 3 i 4) należy uzupełnić na stronie internetowej, wydrukować, opatrzyć pieczęcią i odpowiednimi podpisami i przesłać jego skan lub zdjęcie do Centralnej Komisji Konkursowej na adres e-mail: konkurs@bezpluga.pl


PATRONATY I PARTNERZY

Z przyjemnością informujemy, że X edycja Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Ergonomii i Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie tradycyjnie została objęta Patronatem honorowym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Patronatem JM Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Współorganizatorem oraz partnerem strategicznym Konkursu jest Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. NAGRODY

Nagrodą główną dla laureatów Konkursu będzie zwolnienie z postępowania rekrutacyjnego na wybrane kierunki studiów Wydziału Inżynierii Produkcji w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Laureaci mają do wyboru kierunki: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej oraz Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Centralna Komisja wyda laureatom zaświadczenia w formie dyplomu potwierdzającego otrzymanie nagród.
Zwycięzcy (pięć osób, które osiągnęły najlepszy wynik) oraz ich opiekunowie/nauczyciele otrzymają nagrody pieniężne od Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
Firma Bayer, sponsor główny wydarzenia, ufunduje 5 rocznych stypendiów dla laureatów Konkursu.
Laureaci i ich opiekunowie otrzymają roczną prenumeratę magazynu „Bez Pługa”.
Cenne nagrody rzeczowe ufundują również sponsorzy konkursu, firmy: 3M, Kramp, Same Deutz-Fahr, Stihl, Husqvarna.SPONSORZYPROGRAM KONKURSU

18 kwietnia 2018 r. / Etap centralny

Godzina Miejsce Program
8:00 - 9:30 Budynek 23
Aula 1 i 2

Rejestracja uczestników Konkursu.

(Potwierdzenie tożsamości, przekazanie identyfikatorów i małego poczęstunku).

9:30 - 9:50 Budynek 23
Aula 1 i 2

Otwarcie Konkursu.

Przywitanie zaproszonych gości i uczestników konkursu.

Przewodniczący Jury Konkursu: dr hab. inż. Tomasz Nurek, prof. SGGW.

Przedstawienie składu Komisji Egzaminacyjnej i omówienie głównych punktów programu.

Pełnomocnik Dziekana: dr hab. inż. Jarosław Chlebowski.

9:50 - 10:00 Budynek 18
Aula WIP

Nauczyciele i opiekunowie przechodzą na teren Wydziału Inżynierii Produkcji SGGW    na sesję wykładową.

9:50 - 10:00 Budynek 23
Aula 1 i 2

Rozmieszczenie uczniów na auli.

Rozdanie testów. Omówienie zasad Konkursu.

Przewodniczący Komisji Konkursowej: prof. dr hab. inż. Jerzy Buliński.

10:00 - 11:00 Budynek 23
Aula 1 i 2

Finał etapu centralnego Konkursu.

Etap centralny Konkursu składa się z części pisemnej (test wyboru) i testu graficznego.

Po zakończeniu uczniowie przechodzą na teren WIP SGGW.

10:00 - 14:00 Budynek 18
Aula WIP

Sesja wykładowa i zwiedzanie WIP przez nauczycieli.

W tym: poczęstunek dla nauczycieli i opiekunów (teren przed budynkami WIP).

11:00 - 14:00 WIP

Uczniowie zwiedzają WIP

(laboratoria, stanowiska dydaktyczno-badawcze, spotkania ze studentami, prezentacja firmy Stihl i Kramp).

W tym: poczęstunek dla uczniów (teren przed budynkami WIP).

14:15 - 14:30 Budynek 9
Aula Kryształowa

Wypadki przy pracy i choroby zawodowe rolników oraz działania prewencyjne Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego na rzecz ich zmniejszenia.

Prelegent: Cezary Nobis, Dyrektor Biura Prewencji KRUS.

14:30 - 14:45

Żywność zrównoważona – konieczność i szansa dla producentów.

Prelegent: dr Jerzy Próchnicki, Dyrektor Działu Badań i Rozwoju Bayer.

14:45 - 15:30 Budynek 9
Aula Kryształowa

Oficjalne zakończenie Konkursu z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, władz uczelni oraz patronów i sponsorów.

Ogłoszenie wyników Konkursu, wręczenie odznaczeń, nagród i dyplomów.


PROGRAM SESJI WYKŁADOWEJ DLA NAUCZYCIELI
Przewodniczący sesji: dr hab. Witold Zychowicz
Godzina Temat prelekcji Prowadzący Czas
10:00 - 10:20

Bezpieczna eksploatacja urządzeń i instalacji elektrycznych – wybrane zagadnienia.

dr inż. Rafał Korupczyński,
Wydział Inżynierii Produkcji SGGW
20 min
10:20 - 11:00

Odporność chwastów na herbicydy.

dr inż. Marta Stankiewicz-Kosyl,
Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu SGGW
40 min
11:00 - 11:40

Zagrożenia zdrowia w rolnictwie oraz poprawne użytkowanie środków ochrony indywidualnej.

dr Grzegorz Gralewicz,
3M Poland Sp. z o.o.
40 min
11:40 - 12:30

Obiad – dziedziniec przed budynkiem 21 WIP.

50 min
12:30 - 13:00

Bezpieczeństwo i ergonomia – współczesne ciągniki rolnicze Deutz-Fahr.

dr Jarosław Figurski,
Same Deutz-Fahr
30 min
13:00 - 13:30

Nowe technologie Stihl.

Dariusz Dzbeński,
kierownik regionalny Stihl
30 min
13:30 - 14:00

Ergonomia współczesnych maszyn Husqvarna.

mgr inż. Jerzy Banaszczyk,
Husqvarna
30 min
Sponsorzy konkursu, firmy KRAMP oraz Stihl, przedstawią dodatkową prelekcję dla uczniów. Prezentację poprowadzą Magdalena Kubsik-Paluszewska (Kramp) oraz Dariusz Nowakowski (Stihl).

PLAN KAMPUSU SGGW
ul. Nowoursynowska 159
Wydział Medycyny Weterynaryjnej
ul. Nowoursynowska 164
Wydział Inżynierii Produkcji
ul. Nowoursynowska 166
SGGW
Budynek 23
Aula 1 i 2

Rejestracja uczestników. Finał etapu centralnego Konkursu

Budynek 18
Aula WIP

Wykłady dla nauczycieli. Obiad dla uczestników

Budynek 9
Aula Kryształowa

Ogłoszenie wyników Konkursu


Plan kampusu SGGW
FINAŁ KONKURSU
 
18 kwietnia br. na terenie Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie odbył się finał X edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Ergonomii i Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie.
Na początku marca br. uczniowie ze 132 szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski, które zgodnie z regulaminem Konkursu spełniały warunki zgłoszenia i uczestnictwa, przeszli eliminacje szkolne. W eliminacjach wzięło udział 3126 uczniów. Do etapu centralnego zgłosiło się 131 szkół. 

Podczas finału 92 uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych o profilu rolniczym lub leśnym, pisało egzamin składający się z dwóch części: testu wyboru i testu niezgodności. Na teście wyboru uczniowie zaznaczali prawidłowe odpowiedzi na 30 pytań dotyczących ergonomii i bezpieczeństwa w rolnictwie. Podczas testu niezgodności były wyświetlane zdjęcia, a zadanie finalistów polegało na odnotowaniu nieprawidłowości względem norm bezpieczeństwa. O kolejności miejsc w końcowej kwalifikacji decydowała suma zdobytych punktów z obu testów oraz czas oddania pierwszego zestawu. Laureatami konkursu zostało pięciu uczestników, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów.

Zwycięzcy
Po podliczeniu wszystkich punktów wyłoniono pięciu laureatów:
– I miejsce – Dawid Nenczak z Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przemystce. Nagrodę za profesjonalne przygotowanie laureata otrzymał pan Sławomir Tomalak.
– II miejsce – Jan Węglarz z Technikum Leśnego w Białowieży. Nagrodę za profesjonalne przygotowanie laureata otrzymała Joanna Urszula Zamojska.
– III miejsce – Paweł Michalski z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Rzemieniu. Nagrodę za profesjonalne przygotowanie laureata otrzymał Krzysztof Salomon.
– IV miejsce – Krystian Gołąb z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sandomierzu-Mokoszynie. Nagrodę za profesjonalne przygotowanie laureata otrzymała Iwona Stanek.
– V miejsce – Gabriel Matwiejuk z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Korolówce-Osadzie. Nagrodę za profesjonalne przygotowanie laureata otrzymał Krzysztof Kowalik.
 
Nagrodami dla laureatów były indeksy na kierunki prowadzone na WIP SGGW, nagrody pieniężne ufundowane przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Firma Bayer, sponsor główny wydarzenia, ufundował pięć rocznych stypendiów dla zwyciezców.
Przedsięwzięcie nie mogłoby się odbyć bez współpracy z firmami 3M, Deutz-Fahr, Husqvarna, Kramp oraz Stihl. Przedstawiciele tych firm przygotowali wykłady związane z ergonomią i bezpieczeństwem pracy w rolnictwie, które były prezentowane nauczycielom oraz uczniom. Sponsorzy ufundowali również liczne nagrody rzeczowe dla laureatów i ich nauczycieli.

Zapraszamy do obejrzenia relacji z finału Konkursu.

https://youtu.be/_Q5CuhCtsn4


WYNIKI KONKURSU


Imię i nazwisko ucznia można rozszyfrować po numerze identyfikacyjnym z dyplomu finalisty.
 
Miejsce Numer identyfikacyjny Liczba punktów Czas
1 X/72U/18 51 10:20:07
2 X/116U/18 42 10:22:38
3 X/67U/18 41 10:21:14
4 X/99U/18 40 10:25:45
5 X/64U/18 40 10:18:57
6 X/111U/18 40 10:19:00
7 X/40U/18 39 10:20:36
8 X/60U/18 37 10:19:26
9 X/120U/18 37 10:20:30
10 X/1U/18 37 10:22:15
11 X/104U/18 36 10:17:57
12 X/22U/18 36 10:19:56
13 X/109U/18 36 10:20:51
14 X/118U/18 36 10:21:58
15 X/3U/18 36 10:22:56
16 X/127U/18 36 10:23:51
17 X/20U/18 36 10:31:39
18 X/10U/18 35 10:20:40
19 X/79U/18 35 10:21:33
20 X/112U/18 35 10:22:01
21 X/78U/18 35 10:23:36
22 X/106U/18 35 10:24:10
23 X/34U/18 35 10:24:40
24 X/82U/18 34 10:19:55
25 X/77U/18 34 10:20:06
26 X/56U/18 34 10:23:24
27 X/21U/18 34 10:23:44
28 X/80U/18 34 10:24:16
29 X/124U/18 33 10:16:45
30 X/92U/18 33 10:18:58
31 X/51U/18 33 10:20:17
32 X/101U/18 33 10:20:18
33 X/132U/18 33 10:21:00
34 X/49U/18 33 10:23:12
35 X/121U/18 33 10:24:30
36 X/98U/18 33 10:26:25
37 X/117U/18 33 10:26:30
38 X/7U/18 33 10:27:31
39 X/97U/18 32 10:20:55
40 X/100U/18 32 10:21:13
41 X/108U/18 32 10:22:40
42 X/76U/18 32 10:25:26
43 X/5U/18 32 10:30:48
44 X/62U/18 31 10:19:00
45 X/71U/18 31 10:20:50
46 X/91U/18 31 10:21:56
47 X/61U/18 31 10:23:36
48 X/55U/18 31 10:25:58
49 X/65U/18 31 10:27:44
50 X/27U/18 31 10:29:13
51 X/12U/18 30 00:24:36
52 X/23U/18 30 10:25:00
53 X/93U/18 30 10:26:47
54 X/84U/18 30 10:27:40
55 X/32U/18 30 10:28:41
56 X/6U/18 29 10:23:31
57 X/74U/18 29 10:27:45
58 X/59U/18 28 10:19:30
59 X/86U/18 28 10:22:28
60 X/54U/18 28 10:23:54
61 X/43U/18 28 10:24:27
62 X/122U/18 28 10:24:23
63 X/105U/18 28 10:24:56
64 X/26U/18 28 10:25:02
65 X/88U/18 27 10:22:48
66 X/8U/18 27 10:23:00
67 X/87U/18 27 10:23:05
68 X/50U/18 27 10:24:19
69 X/90U/18 27 10:27:40
70 X/36U/18 26 10:21:49
71 X/4U/18 26 10:22:33
72 X/18U/18 26 10:30:39
73 X/30U/18 25 10:19:39
74 X/2U/18 25 10:23:40
75 X/115U/18 25 10:24:11
76 X/28U/18 25 10:26:44
77 X/19U/18 25 10:27:15
78 X/29U/18 24 10:21:28
79 X/114U/18 24 10:23:40
80 X/81U/18 24 10:24:10
81 X/89U/18 24 10:25:28
82 X/113U/18 23 10:22:23
83 X/70U/18 23 10:22:30
84 X/14U/18 23 10:25:43
85 X/63U/18 23 10:27:26
86 X/119U/18 22 10:27:55
87 X/42U/18 20 10:24:20
88 X/128U/18 20 10:25:38
89 X/53U/18 20 10:25:55
90 X/68U/18 20 10:26:18
91 X/85U/18 19 10:28:35
92 X/47U/18 18 10:20:26