Dopłaty do prywatnego przechowywania wieprzowiny

Dopłatami do prywatnego przechowywania wieprzowiny, zgodnie z przyjętym projektem rozporządzenia, będzie objęte przechowywanie półtusz wieprzowych oraz ich elementów przez okres od trzech do pięciu miesięcy, według stawek określonych w rozporządzeniu.

Informacja dla przedsiębiorców przystępujących do mechanizmu dopłat do prywatnego przechowywania wieprzowiny

W dniu 18 października 2007 r., na posiedzeniu Komitetu Zarządzającego ds. Wieprzowiny, przyjęty został projekt rozporządzenia wprowadzający dopłaty do prywatnego przechowywania wieprzowiny.

Zgodnie z przyjętym projektem rozporządzenia, dopłatami będzie objęte przechowywanie półtusz wieprzowych oraz ich elementów przez okres od trzech do pięciu miesięcy, według stawek określonych w rozporządzeniu.

Przedsiębiorcy będą mogli składać wnioski o dopłatę każdego dnia roboczego od dnia ogłoszonego w rozporządzeniu przez Komisję Europejską.

Planowany termin rozpoczęcia składania wniosków – 29 października 2007 r.

Za realizację mechanizmu będzie odpowiedzialna Agencja Rynku Rolnego. Szczegółowe warunki udzielania dopłat do prywatnego przechowywania wieprzowiny zostaną ogłoszone przez ARR po publikacji przedmiotowego rozporządzenia KE.

Poniższe zapisy zostały opracowane w oparciu o projekt rozporządzenia KE w sprawie specjalnych warunków przyznawania pomocy w odniesieniu do prywatnego przechowywania wieprzowiny.
Agencja zastrzega sobie prawo zmiany poniższych zapisów po opublikowaniu przedmiotowego rozporządzenia KE.

Przedmiot dopłat 

Przedmiotem dopłat do prywatnego przechowywania mogą być półtusze wieprzowe lub elementy powstałe z rozbioru półtusz wieprzowych, określone w załączniku do rozporządzenia KE:

1) sklasyfikowanych wg systemu EUROP,
2) pochodzących od zwierząt, których ubój nastąpił nie wcześniej niż 10 dni przed datą oddania mięsa do przechowywania,
3) pochodzących od zwierząt, które były hodowane w UE przez co najmniej 2 ostatnie miesiące.

Uczestnicy mechanizmu
Do mechanizmu dopłat do prywatnego przechowywania będą mogli przystąpić przedsiębiorcy, którzy:

1) prowadzą zarejestrowaną w państwie członkowskim działalność w sektorze mięsa lub żywca przez co najmniej 12 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku,
2) dysponują chłodnią do przechowywania wieprzowiny na terenie Polski.
3) są zarejestrowani w Centralnym Rejestrze Przedsiębiorców ARR i posiadają identyfikacyjny numer rejestracyjny nadany im przez Agencję.

Wniosek o zawarcie umowy
Wnioski o zawarcie umowy przedsiębiorcy będą mogli składać każdego dnia roboczego od dnia ogłoszonego w rozporządzeniu przez KE. Planowany termin rozpoczęcia składania wniosków – 29 października 2007 r.
Wniosek składa się na formularzu opracowanym i udostępnionym przez ARR.

Wniosek o zawarcie umowy powinien zawierać m.in.:

1) nazwę lub imię i nazwisko przedsiębiorcy,
2) adres przedsiębiorcy,
3) nr rejestracyjny przedsiębiorcy,
2) nr rachunku bankowego,
3) deklarowaną ilość wieprzowiny do przechowywania w kg,
4) nazwę produktu wg kodu CN określonego w załączniku do rozporządzenia KE,
5) deklarowany okres przechowywania w miesiącach określony w załączniku do rozporządzenia KE,
6) wysokość stawki dopłaty w €/tonę za okres przechowywania, określoną w załączniku do rozporządzenia KE,
7) deklarację przedsiębiorcy, czy będzie korzystał z zaliczkowej dopłaty.
Wniosek powinien zostać złożony na każdy produkt oddzielnie (wg kodu CN), na ilości nie mniejsze niż ilości minimalne ustalone przez KE, tj.: 10 ton – dla produktów bez kości i 15 ton – dla pozostałych produktów.

Do wniosku powinny być dołączone następujące dokumenty:

1) dwa egzemplarze umowy jednostronnie podpisane przez przedsiębiorcę (umowa składana jest na formularzu ARR),
2) oświadczenie, że informacje zawarte w KRS lub zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej – złożonym wcześniej w ARR – są aktualne w dniu złożenia wniosku,
3) kserokopie faktur, na podstawie których można stwierdzić, iż przedsiębiorca w ciągu 12 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o zawarcie umowy prowadził działalność gospodarczą w sektorze mięsa lub żywca (po jednej fakturze z każdego miesiąca), potwierdzone za zgodność z oryginałem przez przedsiębiorcę,
4) umowa pomiędzy przedsiębiorcą a chłodnią świadczącą usługi przechowalnicze w ramach mechanizmu dopłat do prywatnego przechowywania wieprzowiny; w przypadku gdy przedsiębiorca jest jednocześnie właścicielem/posiadaczem chłodni, wraz z wnioskiem powinien złożyć dokument potwierdzający tytuł prawny do chłodni lub kserokopię tego dokumentu potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez notariusza (np. umowa na dzierżawy, odpis z księgi wieczystej),
5) dowód złożenia zabezpieczenia, tj.:

kserokopia dowodu dokonania przelewu gotówki,

kserokopia gwarancji instytucji finansowej
Wniosek o zawarcie umowy oraz dwa egzemplarze umowy muszą być podpisane przez przedsiębiorcę lub upoważnione przez przedsiębiorcę osoby, zgodnie z przedłożonym zaświadczeniem o wpisie do ewidencji podmiotów gospodarczych lub wyciągiem z KRS.
Wniosek o zawarcie umowy powinien być złożony w Kancelarii Ogólnej w Centrali ARR lub przesłany pocztą pod adresem Agencji Rynku Rolnego, ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa.
Za datę złożenia wniosku uznaje się dzień wpływu wniosku do ARR.

Zabezpieczenie umowy
Wraz z wnioskiem o zawarcie umowy należy złożyć zabezpieczenie w wysokości 20% kwoty dopłaty, o którą ubiegać się będzie przedsiębiorca.
Zabezpieczenie powinno być złożone w postaci depozytu gotówkowego na rachunek ARR 16 1010 1010 0088 1714 9220 0000 lub bezwarunkowej gwarancji instytucji finansowej. Termin ważności gwarancji powinien być o 90 dni dłuższy od terminu zakończenia realizacji umowy.
Zabezpieczenie prawidłowego wykonania umowy powinno zostać złożone w złotych polskich.
W celu zagwarantowania, że zabezpieczenie jest dostępne w dniu składania w ARR wniosku, zabezpieczenie powinno zostać złożone na co najmniej jeden dzień roboczy przed datą złożenia wniosku.

Zawarcie umowy
Wnioski spełniające wszystkie wymagania formalne przyjmowane są przez ARR do realizacji poprzez zawarcie stosownych umów z przedsiębiorcami. Zawarcie umowy nastąpi 5. dnia roboczego od daty złożenia w ARR poprawnego wniosku.
Za dzień zawarcia umowy uważa się dzień wysłania faksem do przedsiębiorcy zawiadomienia o akceptacji wniosku o zawarcie umowy.
Przedsiębiorca, z którym została zawarta umowa, jest zobowiązany do wprowadzenia do chłodni – w ciągu 28 dni od daty zawarcia umowy – całkowitej ilości wieprzowiny objętej umową i przechowywania jej na własny koszt i ryzyko przez okres określony w umowie. Termin 28 dni na wprowadzanie wieprzowiny do chłodni będzie liczony od następnego dnia od daty zawarcia umowy.

Przedsiębiorca, z którym została zawarta umowa, jest zobowiązany do:

1) dostarczenia do chłodni oraz przechowywania wieprzowiny na własny koszt i ryzyko w ilości objętej umową przez okres określony w umowie w warunkach zapewniających utrzymanie właściwej jakości wieprzowiny przez cały okres przechowywania,
2) nieprzetwarzania przechowywanej wieprzowiny podczas okresu przechowywania,
3) niewymieniania wieprzowiny na inną,
4) zapewnienia łatwej identyfikacji przechowywanej wieprzowiny oraz odpowiedniego oznakowania opakowań i/lub palet,
5) umożliwienia upoważnionym pracownikom SKT ARR oraz służb audytowych dokonywania kontroli prawidłowego wywiązywania się przez przedsiębiorcę z warunków umowy.

Wprowadzanie do chłodni i przechowywanie mięsa wieprzowego
W ramach umowy przedsiębiorca może przechowywać wieprzowinę tylko w jednej chłodni. Chłodnia, w której będzie przechowywana wieprzowina, powinna m.in.:

1) spełniać wymagania sanitarno-weterynaryjne określone w przepisach UE,
2) zapewnić możliwość przechowywania mięsa w warunkach zapewniających utrzymanie właściwej jakości wieprzowiny przez cały okres przechowywania,
3) posiadać aktualny plan komór chłodniczych, w których przechowywana jest wieprzowina.
Przedsiębiorca, nie będący właścicielem chłodni, w umowie na przechowywanie zobowiąże chłodnię do wyrażenia zgody na poddanie się wszelkim kontrolom i czynnościom sprawdzającym przeprowadzanym przez komórki organizacyjne pionu kontrolnego ARR oraz inne upoważnione instytucje poprzez:

1) udostępnienie prowadzonych rejestrów i wszystkich dokumentów związanych z przechowywaniem wieprzowiny w ramach zawartej umowy,
2) zapewnienie dostępu do kontrolowanej wieprzowiny,
3) wykonanie niezbędnego przemieszczenia wieprzowiny w celach kontrolnych.

Przed planowaną datą rozpoczęcia wprowadzania wieprzowiny do chłodni, przedsiębiorca jest zobowiązany do złożenia w ARR informacji o miejscu i datach wprowadzania mięsa do chłodni. Informacja ta składana jest na formularzu opracowanym i udostępnionym przez ARR.
Umieszczenie w chłodni partii wieprzowiny może być przeprowadzane w obecności przedstawiciela służb technicznych ARR, który kontroluje ilość i jakość produktu. Każda partia wieprzowiny – wprowadzona do chłodni i przeznaczona do przechowywania – powinna m.in.:

1) zostać wprowadzona w ciągu jednego dnia,
2) pochodzić z jednej ubojni/zakładu rozbioru.
Ustalona przy wprowadzeniu do chłodni waga netto świeżej wieprzowiny jest podstawą do naliczenia wysokości należnej kwoty dopłaty.
Po zakończeniu umieszczania wieprzowiny w chłodni przedsiębiorca jest zobowiązany do poinformowania o tym ARR. Informację składa się na formularzu ARR.
Umowny okres przechowywania liczony jest od dnia następującego po dniu, w którym całkowita ilość wieprzowiny objętej umową zostanie wprowadzona do chłodni.
Wieprzowina musi być przechowywana w sposób umożliwiający łatwe jej zidentyfikowanie, m.in. według numeru umowy, numeru partii, nazwy produktu, wagi oraz daty wprowadzenia do chłodni; wymagane jest także prowadzenie w chłodni stosownej dokumentacji.
Podczas przechowywania wieprzowiny w ramach mechanizmu dopłat do prywatnego przechowywania, przedstawiciele służb technicznych ARR przeprowadzą kontrole mające na celu stwierdzenie prawidłowej realizacji umowy.

Wycofanie wieprzowiny z mechanizmu
Wycofanie wieprzowiny z mechanizmu może nastąpić:

1) następnego dnia po upływie umownego okresu przechowywania,
2) po upływie dwumiesięcznego okresu przechowywania całości lub części wieprzowiny wprowadzonej do mechanizmu, pod warunkiem że w ciągu 60 dni (licząc od daty wycofania z mechanizmu) i bez dalszego przetwarzania wieprzowina opuści obszar celny Unii Europejskiej.
Przed planowaną datą wycofania wieprzowiny z mechanizmu przedsiębiorca zobowiązany jest poinformować ARR o dacie i adresie chłodni oraz ilości wycofywanej wieprzowiny. Informację składa się na formularzu ARR.
Wycofanie z mechanizmu następuje wprowadzonymi do chłodni partiami.

Ostatnim dniem przechowywania dla każdej partii wieprzowiny – wycofanej z mechanizmu z przeznaczeniem na wywóz – jest dzień poprzedzający dzień wydania z chłodni lub dzień poprzedzający dzień akceptacji zgłoszenia wywozowego, gdy wieprzowina przeznaczona na wywóz pozostaje w chłodni.

Ustalenie wysokości dopłaty
Po zakończeniu umownego okresu przechowywania przedsiębiorca otrzymuje dopłatę do ustalonej przy wprowadzeniu do chłodni wagi netto świeżej wieprzowiny i faktycznie przechowywanej przez okres objęty umową. Wysokość kwoty dopłaty wyliczana jest w zależności od stopnia wywiązania się przedsiębiorcy z zobowiązań wynikających z zawartej z ARR umowy.

Za należyte wykonanie umowy uznaje się wprowadzenie do chłodni – w ciągu 28 dni od daty zawarcia umowy – co najmniej 90% umownej ilości wieprzowiny oraz przechowywanie jej przez okres określony w umowie. W tym przypadku wysokość należnej kwoty dopłaty zostanie wyliczona proporcjonalnie do ilości wprowadzonej i przechowywanej wieprzowiny. Po rozliczeniu umowy zabezpieczenie złożone przez przedsiębiorcę wraz z wnioskiem zostaje zwrócone w całości.
Niewywiązanie się przedsiębiorcy z zobowiązań wynikających z zawartej umowy powoduje redukcję należnej kwoty dopłaty oraz częściowy lub całkowity przepadek zabezpieczenia.

Dopłata zaliczkowa
Dopłata zaliczkowa przysługuje po trzech miesiącach umownego okresu przechowywania, pod warunkiem złożenia w ARR zabezpieczenia w wysokości 120% kwoty zaliczkowej dopłaty, o którą ubiega się przedsiębiorca.
Wysokość zaliczkowej kwoty dopłaty nie przekroczy równowartości kwoty dopłaty za 3-miesięczny okres przechowywania faktycznie przechowywanej ilości wieprzowiny.
Dopłata zaliczkowa zostanie wypłacona w terminie 14 dni od daty wpływu podpisanego przez przedsiębiorcę wniosku o zaliczkową dopłatę. 

Wykaz produktów objętych dopłatami oraz wysokość stawek dopłat
– opracowany na podstawie projektu rozporządzenia

kod CN

Produkty objęte pomocą

Wysokość pomocydla okresu składowania (euro/tona)

Dopłata lub potrącenia (euro/tona)

3 m-ce

4 m-ce

5 m-cy

za m-c

za dzień

ex 0203

Mięso ze świń
świeże lub schłodzone

278

315

352

37

1,24

ex 0203 11 10

Półtusze wieprzowe
bez nóg przednich,
ogona, nerek,
przepony i rdzenia
kręgowego(1)

337

379

421

42

1,41

ex 0203 12 11

Szynki

337

379

421

42

1,41

ex 0203 12 19

Łopatki

337

379

421

42

1,41

ex 0203 19 11

Przodki

337

379

421

42

1,41

ex 0203 19 13

Schab z karkówką
lub bez karkówki,
lub karkówka oddzielnie,
schab z boczkiem
lub bez boczku(2) (3)

337

379

421

42

1,41

ex 0203 19 15

Boki całe lub
w prostokątnych częściach

164

197

230

33

1,09

ex 0203 19 55

Boki całe lub
w prostokątnych częściach,
bez skóry i żeber

164

197

230

33

1,09

ex 0203 19 55

Nogi, łopatki, przodki,
schab z karkówką lub bez karkówki,
lub karkówka oddzielnie,
schab z boczkiem lub bez boczku,
bez kości(2) (3)

337

379

421

42

1,41

ex 0203 19 55

Kawałki odpowiadające
środkom ze skórą lub bez skóry,
z tkanką tłuszczową,
lub bez tkanki tłuszczowej,
bez kości (4)

255

290

325

35

1,17

(1) Pomoc może być przyznana do półtusz przedstawionych jako półtusze Wiltshire, tj. bez głowy, podgardla, nóg, ogona, sadła, nerek, polędwiczki, łopatki, mostka, kręgosłupa, kości miednicowej i przepony.
(2) Szynki i karkówki mogą być ze skórą lub bez skóry, ale warstwa tłuszczu nie może przekroczyć 25 mm.
(3) Ilość zakontraktowana może obejmować jakiekolwiek połączenie tych elementów.
(4) Taka sama prezentacja jak dla produktów objętych kodem CN 0210 19 20.

Źródło: ARR×

PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 54.242.25.198
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum


Bez Pługa

Drodzy Użytkownicy!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych przetwarzamy Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.