Wydruk strony BezPluga.pl

Wiemy, jakie będzie wsparcie z PROW po koranawirusie

Zaplanowano nowe działanie PROW „Wyjątkowe tymczasowe wsparcie dla rolników i MŚP najciężej dotkniętych kryzysem związanym z COVID-19” – przeznaczone dla hodowców i ogrodników. Na razie planuje się wyasygnować na ten cel ok. 136 mln euro, ale kwota ta może być zdublowana.

Pytaliśmy o to także w MRiRW, ale – jak się okazuje – więcej na ten temat wie i szybciej informuje  europoseł Krzysztof Jurgiel.

Jak właśnie poinformował europoseł Krzysztof Jurgiel, w związku z propozycją KE, w zakresie zmiany rozporządzenia 1305/2013, w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpoczęto intensywne prace, ukierunkowane na dodanie do PROW 2014-2020 nowego działania M21 - Wyjątkowe tymczasowe wsparcie dla rolników i MŚP najciężej dotkniętych kryzysem związanym z COVID-19 (art. 39b).

Uruchomienie instrumentu pozwoli na objęcie wsparciem rolników prowadzących produkcję w sektorach, które w największym stopniu zostały dotknięte skutkami COVID-19, co bezpośrednio zagraża utrzymaniu płynności finansowej, a nawet ciągłości działalności rolniczej w tych gospodarstwach. Na podstawie analiz ustalono, że do najbardziej poszkodowanych w wyniku tego kryzysu zaliczają się gospodarstwa zajmujące się produkcją:
- bydła (wołowina),
- świń (prosięta/lochy),
- owiec,
- kóz,
- drobiu rzeźnego (kurczęta, gęsi i indyki),
- drobiu nieśnego (produkcja jaj kur mięsnych) oraz
- upraw roślin ozdobnych (pod osłonami ogrzewanymi).

W ramach wstępnej propozycji ustalono, że pomoc może być przyznana rolnikowi, który prowadzi na terytorium RP produkcję:
- bydło płci męskiej, w wieku od 12 miesięcy do 24 miesięcy,
- świń urodzonych w gospodarstwie rolnika,
- owiec płci żeńskiej, w wieku od 12 miesięcy,
- kóz płci żeńskiej, w wieku od 12 miesięcy,
- kurcząt rzeźnych,
- gęsi rzeźnych,
- indyków rzeźnych,
- jaj wylęgowych kur mięsnych,
- roślin ozdobnych uprawianych w szklarniach ogrzewanych,
- roślin ozdobnych uprawianych w tunelach foliowych ogrzewanych.

Zakłada się, ze płatność zostanie przyznawana jeden raz dla rolnika. W przypadku gospodarstwa, w którym występuje kilka rodzajów produkcji, pomoc może być  przyznana do jednego rodzaju produkcji.

Na obecnym etapie proponowane kwoty wsparcia dla poszczególnych grup gospodarstw nie mogą zostać precyzyjnie wskazane, ze względu na zmiany kursu euro i trudności w dokładnym oszacowaniu liczby gospodarstw, które poniosły straty związane z pandemią COVID-19 oraz budżetu przeznaczonego na realizację działania. Ostateczne stawki zostaną ustalone przez Agencję Płatniczą po zakończeniu naboru wniosków na podstawie liczby kwalifikujących się do wsparcia rolników z uwzględnieniem limitu dostępnych środków, z zachowaniem limitów określonych w przepisach rozporządzenia 1305/2013.

Szczegółowe zasady ustalania stawek płatności w poszczególnych sektorach zostaną określone w przepisach krajowych z uwzględnieniem wielkości produkcji prowadzonej w gospodarstwie.

Powyższe założenia odnoszą się do oficjalnej propozycji legislacyjnej KE, która zakłada, że kraje członkowskie będą mogły przeznaczyć do 1% swojego budżetu na realizację programów rozwoju obszarów wiejskich (w przypadku Polski oznacza to kwotę ok. 136 mln euro).
W toku ustaleń międzyinstytucjonalnych na poziomie UE, zaproponowano jednak kilka istotnych zmian, w tym podniesienie limitu możliwych wydatków do 2 % budżetu na realizację programów rozwoju obszarów wiejskich.

W związku z powyższym w MRiRW prowadzone są prace ukierunkowane na objęcie wsparciem także innych sektorów produkcji rolnej (mleko krowie). W związku z propozycją podniesienia limitu wydatków na gospodarstwo rolne z 5 tys. euro do 7 tys. euro także pierwotnie proponowane stawki dla rolników prowadzących produkcję w ww. sektorach mogą ulec zwiększeniu. Oczywiście budżet nowego instrumentu dostosowany zostanie do maksymalnych kwot, na jakie zezwala legislacja UE.
Równolegle do prac legislacyjnych na poziomie UE, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi pracuje nad szczegółami dotyczącymi nowego instrumentu, tak aby wsparcie mogło trafić do rolników jak najszybciej.

Ponadto, w ramach kompleksowego katalogu działań, tj. II pakietu tzw. Tarczy Antykryzysowej (dot. ustawy z dn. 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19), resort rolnictwa wprowadził zmiany do ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014– 2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 217 i 300).

Zmiany zawierają m.in. zapisy mające na celu umożliwienie sprawnej realizacji PROW 2014-2020, poprzez umożliwienie załatwiania spraw bez konieczności osobistego stawiennictwa wnioskodawców lub beneficjentów i kontaktu z pracownikami podmiotów wdrażających. Zmiany pozwalają na przywrócenie spraw, w których uchybiono terminom, nie spełniono warunków lub nie wykonano zobowiązań w związku ze stanem zagrożenia lub stanem epidemicznym. Realizacja Tarczy Antykryzysowej, zważywszy na pojawiające się nowe wyzwania oraz potrzeby społeczno-gospodarcze, będzie obejmowała proces ciągłej analizy, ewaluacji oraz uzupełnień.

Powyższe rozwiązania są pierwszymi krokami, jakie podjęto w celu ułatwienia beneficjentom wsparcia z PROW 2014-2020. Walka ze skutkami COVID-19 wymaga wprowadzenia również rozwiązań w ramach realokacji (w ramach istniejących instrumentów), modyfikacji i wprowadzania nowych instrumentów. Proponowana jest m.in. modyfikacja zasad wdrażania działania „Współpraca” tak, aby w zakresie operacji na rzecz skracania łańcucha dostaw żywności o wsparcie mogli ubiegać się także wyłącznie rolnicy (grupa co najmniej 5). Prowadzone są także zaawansowane prace nad rozszerzeniem zakresu stosowania instrumentów finansowych dla rolników. W zakresie działań inwestycyjnych, m.in. w gospodarstwach rolnych oraz na rzecz przetwórstwa i marketingu produktów rolnych, wprowadzono już szereg uproszczeń.
 
Czytaj też: 

Nawet 7 tys. euro z PROW dla rolnika po koronawirusie